Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Tafeltennisbond, gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408030, hierna te noemen: `de NTTB’ `.

De NTTB houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@tafeltennis.nl

Dit brengt met zich mee dat de NTTB in ieder geval

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens
(*niet verplicht)
Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Het uitvoeren van de overeenkomst van het lidmaatschap
 • Voorletter
 • Voornaam*
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Land en adres
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Competitie (ja/nee)
 • Parasporter (ja/nee)
 • Lidnummer
 • Vereniging
 • Telefoonnummer*
 • E-mailadres*
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • Veldmaat ICT
 • Cards Unlimited
 • TT app
 • NOC*NSF (geanonimiseerd)
 • Toernooi.nl
 • Peters en de Bruijn
 • ELO ranglijst
Onderzoeken of u lid kunt worden
 • Voorletter
 • Voornaam*
 • Achternaam
 • Land en adres
Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Administratie (geldt alleen voor van lid-verenigingen)
 • Naam vereniging
 • Land en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens*
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar
 • FinAd NTTB
 • Accountant (Coney)
 • Belastingdienst
 • Exact
 • Blue 10
 • Veldmaat ICT
Het uitvoeren van bestellingen in de webshop
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Land en adres
 • Betaalgegevens
 • Bankgegevens
 • Bondsnummer*
Uitvoering van de overeenkomst ?
 • Buckaroo
 • Sportflitz
Versturen digitale berichten, waaronder de nieuwsbrief
 • Voorletter
 • Voornaam*
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is
 • Sportflitz
 • Inboxiffy
Versturen berichten van derden (meestal via nieuwsbrief)
 • Voorletter
 • Voornaam*
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is NVT
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voorletter
 • Voornaam*
 • Achternaam
 • Land en adres
 • Telefoonnummer of e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Ingangsdatum en einddatum lidmaatschap
Toestemming Zolang de toestemming niet is ingetrokken NVT
Organisatie van activiteiten, waaronder toernooien
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens
 • Geslacht
Toestemming Zolang de toestemming niet is ingetrokken Organiserende vereniging of instantie

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de NTTB uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de NTTB met u heeft, tenzij de NTTB wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens: Voorletter, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, aanvulling, afscherming, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de NTTB deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de NTTB hebben ontvangen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU/EER

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU of de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging persoonsgegevens

De NTTB treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 • Alle personen die namens de NTTB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze worden bewaard in een beveiligde omgeving;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de NTTB. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De NTTB raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De NTTB past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit actueel   te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De NTTB raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NTTB er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de NTTB wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Achim Sialino
E-mail: sialino@tafeltennis.nl
Telefoonnummer: +31 6 16 40 96 55

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.